top of page

Gen Boya' da Kariyer

Görüşme ve işe alım süreci GEN BOYA'ya web üzerinden, kariyer sitelerinden, mail ile veya içeriden referans ile yaptığınız başvurular, veri tabanımızda toplanır. Açık pozisyonlarda aranan kriterlere uygun adaylar görüşmeye çağrılarak süreç başlatılır.

ik@genboya.com adresimize CV nizi veya iş başvuru formunu ulaştırabilirsiniz.

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin
Çalışan Adayı Aydınlatma Metni

 

Genaş Gen Boya Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi (“Gen Boya” veya “Şirket”) olarak; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”) ve ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelerden kaynaklanan faaliyetlerimiz çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılmasına ilişkin siz çalışan adaylarımızı bilgilendirmek amacıyla işbu aydınlatma metnini hazırladık.

 

1. Hangi Kişisel Verileriniz İşlenmektedir ve Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Nelerdir?
Gen Boya olarak kimlik, iletişim, mesleki deneyim, referans kişisi, askerlik durumu bilgilerinizi çalışan adayı seçme ve yerleştirme ile başvuru süreçlerinin yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması ve referans araştırması yapılması amaçlarıyla işlemekteyiz.

 

2. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri Nelerdir?
Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz; “Kariyer.net”, “Indeed.com”, “Eleman.net” ile internet sayfamız, iş başvuru formu, İŞKUR ve tarafınızca beyan edilen sözlü ve yazılı beyanlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

 

3. Kişisel Verilerinizin Toplanmasının Hukuki Sebebi Nedir?
Kişisel verileriniz, Gen Boya tarafından; yukarıda açıklanan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması ve bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması kapsamında işlenmektedir.

 


4. Kişisel Verilerinizi Üçüncü Bir Kişiye Aktarıyor Muyuz?
Kişisel verileriniz açık rızanız çerçevesinde, insan kaynakları ve çalışan adayı başvuru süreçlerinin yürütülmesi ve iş süreçlerinin Şirket politika ve prosedürlerine uygun olarak sürdürülmesi amacıyla yurt dışında bulunan bulut hizmet sağlayıcılarına aktarılmaktadır. 

 

5. Kişisel Verileriniz Ne Kadar Süre ile Saklanır?
Kişisel verilerinizin Gen Boya tarafından işleme faaliyetleri ile sınırlı olarak 6 ay süre ile saklanacaktır.

6. Kişisel Verileriniz ile İlgili Olarak Kullanabileceğiniz Haklarınız Nelerdir?

 • Kişisel verilerinize ilişkin;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

 • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

7. Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?
Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi dilerseniz İlgili Kişi Başvuru Formu aracılığıyla;

 • Geçerli bir kimlik belgesi ile birlikte Gen Boya’ya bizzat başvurarak,

 • Islak imzalı ve kimlik fotokopisi ile Melek Aras Blv. No:40, 34953 Aydınlı-kosb/Tuzla/İstanbul adresine göndererek,

 • Mobil imza veya güvenli elektronik imza ile imzalanmış bir dilekçe ile Gen Boya’ya ait kvkk@genboya.comadresine e-posta göndererek, 

Gen Boya’ya daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinden kvkk@genboya.com adresimize göndererek iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’nin, başvurusunda isim, soyisim, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası, (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde pasaport numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.

 

İlgili Kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir. Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (özel vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir. Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

8. Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Talepleriniz Ne Kadar Sürede Cevaplanır?

Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, bize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplanır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yolu başta olmak üzere internet sitemizden de ulaşabileceğiniz İlgili Kişi Başvuru Formu’nda seçilen usullerinden biri ile gönderilir.

bottom of page