top of page

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ
 

Veri Sorumlusu: Genaş Gen Boya Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi
Aydınlı-Kosb Mah. Melek Aras Bul. No:40 Tuzla İstanbul

 

Genaş Gen Boya Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi (“Gen Boya” veya “Şirket”) olarak;
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat ve yasal
düzenlemelerden kaynaklanan faaliyetleri çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi,
saklanması ve aktarılmasına ilişkin siz
Çalışanlarımızı,

 • Çalışanlar Adaylarımızı,

 • Stajyerlerimizi,

 • Stajyer Adaylarımızı,

 • Müşterilerimizi,

 • Müşteri Çalışanlarını/Yetkililerini,

 • Potansiyel Müşteri Çalışanlarını/Yetkililerini,

 • Tedarikçi Çalışanlarını/Yetkililerini,

 • İnternet Sitesi Ziyaretçilerimizi,

 • Ziyaretçilerimizi,

 • Bülten Üyelerimizi,

 • Sosyal Medya Kullanıcılarını

bilgilendirmek amacıyla işbu aydınlatma metnini hazırladık.
 

1.Hangi Kişisel Verileriniz İşlenmektedir ve Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Nelerdir?
Çalışanlarımız
Çalışanlara ait kişisel veriler hakkında ayrıntılı bilgiler çalışanlarımızın erişebileceği şekilde Şirket bünyesinde yayınlanmakta olup, kendilerine bu konuda ayrıntılı bilgilendirme yapılmıştır

Çalışan Adaylarımız
İşlenen Kişisel Veriler

 • Kimlik Verisi

 • İletişim Verisi

 • Mesleki Deneyim Verisi

 

 • Referans Kişisine İlişkin Veri

 

Kişisel Veri İşleme Amaçları

 • Çalışan adayı seçme ve yerleştirme ile

 • başvuru süreçlerinin yürütülmesi,

 • İnsan kaynakları süreçlerinin

 • planlanması,

 • Referans araştırması.

 

Hukuka Uygunluk Sebebi:
İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Stajyerlerimiz
Stajyerlerimize ait kişisel veriler hakkında ayrıntılı bilgiler stajyerlerimizin erişebileceği şekilde Şirket bünyesinde yayınlanmakta olup, kendilerine bu konuda ayrıntılı bilgilendirme yapılmıştır.

 

Stajyer Adaylarımız
İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları

 • Kimlik Verisi

 • İletişim Verisi

 • Mesleki Deneyim Verisi

Kişisel Veri İşleme Amaçları

 • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması,

 • Stajyer adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi. 

 

Hukuka Uygunluk Sebebi:​

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun
meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Müşteriler
İşlenen Kişisel Veriler

 • Kimlik Verisi

 • İletişim Verisi

 • Finans Verisi

 • Müşteri İşlem Verisi Diğer (Firma Bilgisi, Talep/Şikâyet Bilgisi)

 

Kişisel Veri İşleme Amaçları

 • Mal Satış Süreçlerinin Yürütülmesi,

 • Süreçlerinin Yürütülmesi,Ürün / Hizmetlerin Pazarlama

 • Aktivitelerin Yürütülmesi,Müşteri Memnuniyetine Yönelik

 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi,

 • Yürütülmesi,Faaliyetlerin Mevzuata Uygun

 • Yürütülmesi,Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi,

 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin

 • Talep / Şikayetlerin Takibi.

Hukuka Uygunluk Sebebi:
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

 

Müşteri Çalışanları/Yetkilileri

İşlenen Kişisel Veriler 

 • Kimlik Verisi

 • İletişim Verisi

 • Bilgisi)Diğer (Firma Bilgisi, Talep/Şikâyet

Kişisel Veri İşleme Amaçları

 • Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi,

 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi,

 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,

 • Talep / Şikayetlerin Takibi,

 • Mal Satış Süreçlerinin Yürütülmesi. 

Hukuka Uygunluk Sebebi:
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Potansiyel Müşteri Çalışanları/Yetkilileri

İşlenen Kişisel Veriler

 • Kimlik Verisi

 • İletişim Verisi

 • Diğer (Firma Bilgisi)

Kişisel Veri İşleme Amaçları

 • Süreçlerinin Yürütülmesi,Ürün / Hizmetlerin Pazarlama

 • Potansiyel Müşteri İlişkileri Yönetimi

 • Süreçlerinin Yürütülmesi.

Hukuka Uygunluk Sebebi:
İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Tedarikçi Çalışanları/Yetkilileri

Tedarikçi yetkililerine ve tedarikçi çalışanlarına ait işlenen kişisel veriler hakkında ayrıntılıbilgiler kendilerinin erişebileceği şekilde Şirket bünyesinde yayınlanmakta olup, kendilerine bu konuda ayrıntılı bilgilendirme yapılmıştır

İnternet Sitesi Ziyaretçileri

İşlenen Kişisel Veriler

 • Kimlik Verisi

 • İletişim Verisi

 • İşlem Güvenliği Kayıtları

 • Diğer (Talep/Şikâyet Bilgisi)

Kişisel Veri İşleme Amaçları

 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Sürütülmesi,

 • İnternet Sitesinin Yönetilmesi,

 • Yürütülmesi,Faaliyetlerin Mevzuata Uygun

 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

 • Talep / Şikâyetlerin Takibi.

Hukuka Uygunluk Sebebi:
Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Ziyaretçilerimiz

İşlenen Kişisel Veriler

 • İşlem Güvenliği Kayıtları

 • Fiziksel Mekân Güvenliği Kayıtları

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,

 • Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini ile

 • Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Temini

 

Hukuka Uygunluk Sebebi:
Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Bülten Üyelerimiz

İşlenen Kişisel Veriler

 • Kimlik Verisi

 • İletişim Verisi

Kişisel Veri İşleme Amaçları

 • Ürün/hizmetlerin pazarlama faaliyetleri ile

 • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi

Hukuka Uyguluk Sebebi:
İlgili kişinin verilerinin işlenmesine ilişkin açık rıza vermiş olması

Sosyal Medya Kullanıcıları

İşlenen Kişisel Veriler

 • Kimlik Verisi

 • Diğer (Sosyal Medya Hesabı)

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Müşteri İlişkileri Yönetimi,

 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi,

 • Talep/Şikâyet Yönetimi

Hukuka Uygunluk Sebebi:
İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

2.Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri Nelerdir?

Yukarıda kategoriler halinde belirtilen kişisel verileriniz; basılı ve elektronik formlar, sözleşmeler, özgeçmiş, e-posta, fatura, bilişim sistemleri, elektronik cihazlar, kartvizit, sosyal medya hesaplarımız, referanslar ve ilgili kişi tarafından sözlü veya yazılı beyan edilen belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.
 

3.Kişisel Verilerinizi Üçüncü Bir Kişiye Aktarıyor Muyuz?
Kişisel verileriniz, yasal düzenlemenin öngördüğü kapsamda;

 • Şirket içi belge yönetimi ve iş süreçlerinin Şirket politika ve prosedürlerine uygun olarak sürdürülmesi amacıyla açık rızanıza dayanarak, yurt dışında bulunan bulut hizmet sağlayıcılarına; yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla veri sorumlusunun

 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,  dayanarak yetkili kurum ve kuruluşlara,hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için zorunlu olması hukuki sebebine  sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla,

 • Hizmet alım süreçlerinin ve sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla, bir sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayanarak hizmet aldığımız üçüncü kişilere aktarılabilecektir.

 

4. Kişisel Verileriniz ile İlgili Olarak Kullanabileceğiniz Haklarınız Nelerdir?

 • Kişisel verilerinize ilişkin;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

 • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

 

5.Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?
Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi dilerseniz İlgili Kişi Başvuru Formu
aracılığıyla;

 • Geçerli bir kimlik belgesi ile birlikte Gen Boya’ya bizzat başvurarak, Islak imzalı ve kimlik fotokopisi ile Melek Aras Blv. No:40, 34953 Aydınlı-kosb/Tuzla/İstanbul adresine göndererek,

 • Mobil imza veya güvenli elektronik imza ile imzalanmış bir dilekçe ile Gen Boya’ya ait kvkk@genboya.com adresine e-posta göndererek,

 • Gen Boya’ya daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinden kvkk@genboya.com adresimize göndererek

 • iletilebilecektir.

 

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’nin, başvurusunda isim, soyisim, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası, (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde pasaport numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur. İlgili Kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir. Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (özel vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir. Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

6.Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Talepleriniz Ne Kadar Sürede Cevaplanır?
Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, bize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplanır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yolu başta olmak üzere internet sitemizden de ulaşabileceğiniz İlgili Kişi Başvuru Formu’nda seçilen usullerinden biri ile gönderilir.

İletişim ve Başvuru Kanallarına Yönelik Aydınlatma Metni
 

Genaş Gen Boya Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi (“Gen Boya” veya “Şirket”) olarak;
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”) ve ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelerden kaynaklanan faaliyetlerimiz çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılmasına ilişkin sizleri bilgilendirmek amacıyla işbu aydınlatma metnini hazırladık.

 

1. Hangi Kişisel Verileriniz İşlenmektedir ve Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Nelerdir?
Gen Boya olarak kimlik ve iletişim bilgileriniz ile mesaj içeriğinde talep ve şikayetlerinize yönelik ileteceğiniz bilgilerinizi iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetinin sağlanması ile talep ve şikayetlerin karşılanması amaçlarıyla işlemekteyiz.

 

2. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri Nelerdir?
Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz Gen Boya internet sitesinde yer alan iletişim formu
vasıtasıyla toplanmaktadır.

 

3. Kişisel Verilerinizin Toplanmasının Hukuki Sebebi Nedir?
Kişisel verileriniz, Gen Boya tarafından; yukarıda açıklanan amaçların gerçekleştirilmesi
doğrultusunda ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri
sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması kapsamında
işlenmektedir.

 

4. Kişisel Verilerinizi Üçüncü Bir Kişiye Aktarıyor Muyuz?
Kişisel verileriniz alınan bilişim hizmeti kapsamında sözleşme ve bilgi güvenliği süreçlerinin
yürütülmesi amacıyla açık rızanız çerçevesinde yurt dışında bulunan bulut hizmet
sağlayıcılarına aktarılmaktadır.

 

5. Kişisel Verileriniz ile İlgili Olarak Kullanabileceğiniz Haklarınız Nelerdir?
Kişisel verilerinize ilişkin;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • kullanılmadığını öğrenme,Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

 • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok  edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncükişilere bildirilmesini isteme, zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu

 

6. Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?
Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi dilerseniz İlgili Kişi Başvuru Formu
aracılığıyla;

 • Geçerli bir kimlik belgesi ile birlikte Gen Boya’ya bizzat başvurarak,

 • Islak imzalı ve kimlik fotokopisi ile Melek Aras Blv. No:40, 34953  Aydınlı-kosb/Tuzla/İstanbul adresine göndererek,

 • Mobil imza veya güvenli elektronik imza ile imzalanmış bir dilekçe ile Gen Boya’ya ait kvkk@genboya.com adresine e-posta göndererek,

 • Gen Boya’ya daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta  adresinden kvkk@genboya.com adresimize göndererek 
  iletilebilecektir.

 

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’nin, başvurusunda isim, soyisim, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası, (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde pasaport numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.

 

İlgili Kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir. Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (özel vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir. Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

7. Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Talepleriniz Ne Kadar Sürede Cevaplanır?
Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, bize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplanır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yolu başta olmak üzere internet sitemizden de ulaşabileceğiniz İlgili Kişi Başvuru Formu’nda seçilen usullerinden biri ile gönderilir.

bottom of page